Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Könyvtárvezetőt keresnek Herceghalomba

Gazdasági rovat > Herceghalom

2022-03-17


allas.jpgHerceghalom önkormányzata pályázat útján könyvtárvezetőt keres a községi könyvtár élére teljes minkaidőben, határozatlan idejű munkaviszonyban. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A pályázati határidő 2022. május 10. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Csizmadia Zsuzsanna polgármester nyújt a 06-23-530-560 telefonszámon.Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet

könyvtárvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 éves időtartamra szól.

A munkavégzés helye: Herceghalom Községi Könyvtára, Pest megye, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja Herceghalom Községi Könyvtára (Pest megye, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.) vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Biztosítja az intézmény Alapító okiratában foglalt tevékenységek feltételrendszerét. Irányítja és ellenőrzi a dolgozók munkáját, az intézmény valamennyi dolgozója, alkalmazottja felett gyakorolja azokat a munkáltatói jogokat, amelyeket a munkaügyi jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Képviseli az intézményt az állami, társadalmi szervezetek és magánszemélyek előtt. Könyvtárosi feladatokat lát el. Kulturális, közösségi programok szervezése, megtartása (pl: író-olvasó találkozó)

Jogállás, illetmény és juttatások:
A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszony lesz, így a bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói döntések, A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók. Kérjük a bérezésre és személyi juttatásokra vonatkozó igény pályázatban történő megjelölését.                        

Pályázati feltételek:
1.    a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján:

- Elvárt végzettség: szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és szakirányú középfokú szakképzettség.
- elvárt idegennyelv-ismeret: -------------------------.
- elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére.
- A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
- cselekvőképesség.
- a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Elvárt kompetenciák:
- Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
- Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
- Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
- a szakmai és vezetői gyakorlat teljesítésének hitelt érdemlő igazolása,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,
- a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok hitelt érdemlő igazolása, (a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával)
- érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről
- a munkakörrel kapcsolatos fizetési igény megjelölése,
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését tanúsító okirat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó – amennyiben a képzést még nem végezte el - nyilatkozata arról, hogy az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi, a képzés elvégzését igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére (aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.),
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
- a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom.
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmadia Zsuzsanna polgármester nyújt, a 06-23/530-560 telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Herceghalom Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2053 Herceghalom, Gesztenyés út. 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HER/127/2022., valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március hónapjában tartandó testületi ülésén kerül sor. A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.Vissza