Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Nem marad el a több milliárdos szennyvízberuházás

Közélet > Budakeszi

2013-10-10


2015 elejére készül el az új szennyvíztisztító-telep több milliárdos uniós támogatással, amelynek az önrészét sikerült radikálisan csökkenteni. A bölcsőde már épül a Barackosban, ahol egy nemzetközi iskolaberuházásra is számíthatunk a jövő évi önkormányzati választáson polgármesterként és egyéni képviselőként is induló budakeszi polgármester közlése szerint.

2012 februárjában írta alá Budakeszi városa a támogatási szerződést a 2,6 milliárd összértékű, uniós támogatással készülő szennyvíz-beruházásra. Ennek keretében új, membrántechnológiás szennyvíztisztító-telep épül a Hosszúréti-patak partján, a Csíki-hegyek alatt. Bővítik a szennyvízcsatorna-hálózatot Makkosmáriának a Gábor Áron utca – Õr utca – Besenyő utca – Bolgár utca – Lejtő utca – Törökőr utca – Szász utca által határolt területén, és annak vonzáskörzetében fő elv szerint gravitációs rendszerrel ellátható területén. A Bodzás-árok menti gerincvezeték Nagyszénászug későbbi rákötését teszi lehetővé. Februárban a tervismertető lakossági fórumon még komoly gondot okozott az önrész előteremtése és a szorító határidő, tudván, hogy a beruházással 2014. november 4-ig a hat hónapos próbaüzemmel együtt kell elszámolni. A megvalósítás azonban még nem kezdődött el. Mi ennek az oka – kérdezem dr. Csutoráné dr. Győri Ottíliát, Budakeszi polgármesterét.
- Nagyon sok közreműködőt közbeszerzési eljárással kellett kiválasztanunk, s mindegyik eljárás legalább másfél hónapot vett igénybe. A kivitelezőt, ami ebben a sorozatban az utolsó állomás, október első felében választjuk ki. A megvalósítás várhatóan a következő év elején indul.

- Az önrész problémáját hogyan sikerül megoldani?
- Az önrész tavasszal még 757 millió forint volt a 2,626 milliárd összegű beruházás esetében. Kigazdálkodni nem tudtuk volna, ezért minden lehetséges fórumot megkerestünk az összeg csökkentése érdekében. Szakmailag megindokolt, sikeres lobbinknak köszönhetően jelenleg 267 millió forint a beruházás önrésze.

- Az új helyzetben mennyi hozzájárulást kell fizetniük a lakosoknak a beruházással érintett területeken?
- Reméljük, hogy az önrészre nem kell a lakosságtól hozzájárulást kérni. Hogy az egyes bekötésekre eső hozzájárulás összege mekkora lesz, egyelőre még nem tudjuk megmondani, mert a költségek csökkentésére tett próbálkozásaink még nem zárultak le. A beruházás keretében azonban az érintett telkeken az utcai gerinccsatornától a házi bekötésekhez a telekhatáron belül egy méterre egy fogadó akna épül, amelyre már az érintett lakosok feladata és költsége lesz a rákötés.  Azoknál a telkeknél, ahol nem lehet gravitációsan rákapcsolódni a csatornára, azaz a fogadó aknára, szivattyú telepítése szükséges, amely szintén az érintett lakosok költsége. 

Milyen határidőket kell betartani a beruházás során?
- Ha októberben sikerül zökkenőmentesen lebonyolítani a kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárást, akkor legkésőbb a jövő év elején megkezdődik a beruházás. Még abban az évben meg is kell valósulnia, mert egy hathónapos próbaüzemet követően 2015 első félév végéig kell a beruházással elszámolnunk.

- A beruházás után az utakat az eredeti állapotnak megfelelően állítják helyre. Lesz olyan utca, amit újjá is építenek?
- Igen, a Makkosi utat a Megyei úttól a templomig, csapadékvíz-elvezetéssel együtt.

A makkosi helyi építési szabályzat is módosítás alatt áll. Mi ennek az oka?
- Az eddig felmerült lakossági igények, valamint az útszélességek rendezése és a csapadékvíz-elvezetés megvalósítása érdekében folynak az egyeztetések a telekleadások ügyében. Erről az önkormányzat lapjában egy kérdőív megjelentetésével kikértük a lakosok véleményét is és november elején lakossági fórumot is tartunk ez ügyben, mindenképpen a november végi közmeghallgatást megelőzően. Jövő év április-májusára be is fejeződik az eljárás. 

A jegyzők egymásnak adják a kilincset

A polgármesteri hivatal az elmúlt időszakban, elsősorban a járások kialakulása miatt komoly változásokon ment keresztül. Szervezetileg átrendeződött, a létszáma csökkent és az elmúlt szűk három évben három jegyző váltotta egymást a hivatalban, legutoljára éppen most. 2011 tavaszán a rendszerváltás óta jegyző Majorné dr. Stahácz Évát Szelenczy Gabriella váltotta a poszton, akit járási hivatalvezetővé való kinevezése után 2013 januárjától dr. Szolnoki Imre követett. Az ő munkaviszonyát azonban próbaidejének lejárata előtt azonnali hatállyal szüntették meg. Miért?
- Az év elején, Szolnoki Imre kiválasztásakor a nyertes félen kívül még egy jó pályázat volt, dr. Remete Sándor, aki a polgármesteri hivatal beruházási irodáján dolgozott akkor már egy fél éve. A képviselő-testület véleményét kikértem, s a többség akkor Szolnoki Imrét támogatta. A hathónapos próbaidő végén azonban munkaviszonyát nem hosszabbítottam meg, s a testület hét képviselője egyhangúlag egyet értett ezzel a döntésemmel. Az újabb pályázati kiírásra tizenegy pályázat érkezett, de csak kettő volt érvényes. Az egyik ismét dr. Remete Sándoré, akit a képviselő-testület egyetértése mellett kineveztem Budakeszi jegyzőjének.

- Hány fővel működik most a hivatal?
- Jelenleg 56 fővel dolgozunk. A költségvetési törvényben kötelezően ellátandó feladatokra finanszírozott, javasolt létszám 36 fő lett volna, de a képviselő-testület létszámbővítést engedélyezett, amelynek döntő részét az építéshatósági munkatársak létszámának növelése teszi ki, hiszen a járás összes településének építéshatósági ügyeit Budakeszi látja el. Vannak olyan feladatok is, amit a mi hivatalunk végez, mi adjuk a státuszt, de a bérüket nem mi fizetjük. Az ötvenhat főből tizenötöt Budakesziről alkalmazunk. Ami az önkormányzati intézményeket illeti, a Szivárvány óvodában 12/25, a Pitypang óvodában 25/30, a Tarkabarka óvodában 16/24, a bölcsődében 11/15, a művelődési házban 4/6, a könyvtárban 2/5 a budakesziek aránya. Igyekszünk budakeszieket foglalkoztatni, de az ellátandó feladatok többnyire szakképesítést igényelnek, s az helyben nem mindig áll rendelkezésre.

- Milyen önkormányzati tevékenységek kiszervezése történt már meg és mi az, amit terveznek?
- A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési (BVV) Kft. és a Keszivíz Kft. működik gazdasági társaságként az önkormányzat mellett. A Keszivíz Kft. azonban a törvényi változások miatt rövidesen megszűnik és beolvad, várhatóan még az idén, a BVV Kft-be, mert a feladatait a Fővárosi Vízművek veszi át. Az előző ciklusban létrehozott Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító (BSZM) Nonprofit Kft.-t takarékossági okokból már korábban megszüntettük, s Szabó Pál, a csatorna-beruházás projektfelelőse azóta megbízási szerződéssel a hivatalon belül végzi tovább ugyanazt a munkát. A művelődési ház jelenleg költségvetési szervként dolgozik, de a nyár elején megvizsgáltuk az intézmény non-profit kft-vé alakítását, készítettünk egy szakmai tanulmányt is, s december 31-ig tervez a testület dönteni ebben a kérdésben.

- A helytörténeti múzeum és tájház sorsa hogyan alakul?
- A testület döntött már arról, hogy a német önkormányzatnak adja hasznosításra, de ennek jogi formájáról még a feleknek nem sikerült megállapodni, mivel a német önkormányzat vagyonkezelésbe szeretné átvenni az intézményt. Meglátásunk szerint náluk van a legjobb helyen, csak a formában kell, hogy egyezségre jussunk.

Bölcsőde is épül

- Idén önkormányzatunk 1,764 milliárd forintból gazdálkodott, melyen belül 203 millió forint tartalékot tudtunk képezni. A tervezett adóbevételünk 853 millió forint. Az adófizetési morált javítanánk a pellengérre állítás, a nyilvánosságra hozatal eszköze nélkül, mivel jelenleg százmilliót meghaladó adót nem fizettek még be. Ennek ellenére elmondhatom, hogy jó évet zárhatunk, főként, hogy az önkormányzat ésszerű gazdálkodása mellett erre az évre esett, hogy a magyar állam az adósságkonszolidáció keretében 363 millió forinttal csökkentette a budakeszi önkormányzat adósságállományát.

Idén járdákat építettünk a főutca mentén, buszmegállókat a Szőlőskertben, szépítjük a Dózsa György tér környékét, kialakítjuk a Budapest felé vezető Kert utcai megállót egy lépcsőlejáróval a Szivárvány óvoda felé. Rendezzük a Schieli-kápolna környékét és elkezdtük építeni a négy csoportszobás bölcsődét a Barackosban a Pitypang Óvoda mögötti önkormányzati területen, amelynek június végére el kell készülnie, hogy szeptemberben már fogadhassuk a gyerekeket. A kétszázhatvanöt millió forintos beruházás 149 mFt támogatásból és 116 mFt önrészből tevődik össze. Az önrész fedezetére még az idén tíz építési telekké parcellázzuk az Eteles-parkot, ugyanazokkal a beépítési szabályokkal, mint a környező telkek és értékesítjük. Emellett tárgyalásban állunk a Kerekmezőn egy nemzetközi iskola építésére is. A tizenegyezer négyzetméteres Kerekmezőből hatezer négyzetméterre a Greater Grace International School of Budapest (www.ggis.hu) egy Szilágyi Erzsébet fasori bérleményből költözne Budakeszire. Megállapodás esetén még decemberig innen is várunk százmillió forint bevételt.

A művelődési házat és környékét egy kulturális-kereskedelmi központ jellegű, a környezetébe szervesen illeszkedő épületegyüttessel rendeznénk, a korábbi próbálkozásokkal ellentétben ezúttal az önkormányzat irányításával, vagyis a fővállalkozó az önkormányzat lesz, és mi magunk keressük meg a partnereinket. Január óta dolgozunk ezen, egy hatástanulmány is készül október elejére.

Önkéntes társulás a kistérség helyett

-  A Budaörsi Kistérségi Társulás nyár elején jogilag megszűnt, de az elszámolást rendezni még nem tudtuk, mert ugyan meghosszabbítottuk volna az ehhez szükséges határidőt augusztus végéig, de a tagtelepülések közül egy, Páty, ezt nem szavazta ezt meg. Így most az a helyzet állt elő, hogy a társulás már megszűnt, ezért ülést nem tudunk összehívni, mert nincs rá jogi alap. Kétoldalú, önkormányzatok közötti megállapodásokkal tudjuk csak véglegesen lezárni a Budaörsi Kistérségi Társulás működését.

Budaörs, Pusztazámor és Sóskút önkéntes alapon önkormányzati társulást hozott létre többek között családsegítő szolgálat közös működtetésére az ehhez igénybe vehető állami normatíva lehívásával. A Zsámbéki-medence települései miben keresik a szövetséget?
- Kilenc településsel (Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki és Tök) még a nyár elején megalakítottuk a Buda környéki Önkormányzati Társulást (BÖT), 47 millió forintos bevételi-kiadási főösszeggel már az indulás évében. A tagtelepülések 200 Ft/év/lakos összeget fizetnek a társulásnak. A budakeszi HÍD Családsegítőt már közösen működtetjük a tárulás keretei között, s tervezzük a közterület-felügyelet közös rendszerének a kialakítását is. A Biatorbágyra tervezett intermodális csomópont folyamatban lévő pályázatának a jogutódja is a BÖT lett. A társulási feladatokat a budakeszi polgármesteri hivatalban két státusszal látjuk el, amelyek közül az egyiket a korábbi kistérségi munkatárs, Somogyi Farkas József tölti be, a másik státusz még üres.

Újra indul a polgármesteri székért?

- Igen, indulok a választáson polgármesterként, és egyéni képviselőként is a lakóhelyem szerinti választókörzetben. Több olyan munkába is belekezdtünk, olyan feladatokat vállaltunk fel, amit szeretnék folytatni.

Koós Hutás Katalin


Vissza