Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Értesítő 1950 - 27. rész

Múltunk tanúi > Budakeszi

2013-01-26


Értesítő-füzetek terjesztésével tájékoztatták egymást a Németországba kitelepített budakesziek a velük megtörtént eseményekről és az otthonról érkező hírekről. Érdekes nézőpont, ahogyan ők látták a magyarországi eseményeket. Az akkor már öt éve kitelepítésben élő budakesziek lapjából válogatunk.

ÉRTESÍTÕ
A magyarországi kiutasítottak sze,léje
Kézirat, megjelent havonta kétszer
Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau
 
III. évf. 9. szám, 1950. május 1.
 
Az egyenjogúsítás

A nagy port felvert visszatérési lehetőségek kérdésében úgy látszik, végre tiszta képet kaphatnak embereink, ha figyelembe veszik az e tárgyban kiadott rendelkezés egyes pontjait. A rendelet szó szerint a következőket tartalmazza:
  „Az áttelepítési rendelet hatálya alá eső mindazon személyek, akiket n e m telepítettek át Németországba és azok is, akiknek áttelepítésére sor került ugyan, de a minisztertanács most kiadott rendelete hatálybalépésekor Magyarországon tartózkodnak (időközben visszatértek. Szerk.) és az erre vonatkozó rendelkezések szerint jelentkezési kötelezettségüknek eleget tettek, magyar állampolgárok, és a magyar népköztársaságnak a többiekkel minden tekintetben egyenlő jogú polgárai.
  M é l t á n y o s esetben a belügyminiszter azoknak i s megadhatja a magyar állampolgárságot, akik az előbbiekben említettek közé nem tartoznak, de csak az esetben, ha erre é r d e m e s n e k mutatkoznak.
  Ezeknek a magyar állampolgárságra irányuló kérelmét a rendelet hatályba lépésétől számított hat hónapon belül kell benyújtaniuk a helyi törvényhatóság első tisztviselőjének, vagy ha külföldön tartózkodnak, akkor a magyar követség, vagy konzulátus útján kell előterjeszteniük.
  A rendelet életbelépésétől kezdve nem lehet alkalmazni a magyarországi német lakosság áttelepítésével kiadott korlátozó rendelkezéseket.
  A m á r  v é g r e h a j t o t t hatósági intézkedések azonban érvényben maradnak, ezekből kifolyólag semmiféle kártérítési vagy egyéb i g é n y t nem lehet érvényesíteni.
  Az áttelepítéssel kapcsolatos korlátozó rendelkezések megszegőit, hogyha a cselekmény e rendelet életbelépése előtt is történt, bűnvádi- vagy közigazgatási eljárás alá vonni nem lehet többé.
  Aki a kitelepítési rendelet hatálya alá esett, de áttelepítésre nem került, annak birtokában a tíz kataszteri holdnál nem nagyobb ingatlanvagyont meg kell hagyni.

***    

Jogos aggodalom

 Kitelepített honfitársaink a visszatérési „lehetőségek” nyilvánosságra jutása óta számtalan levelet kaptak otthon maradt ismerőseiktől és hozzátartozóiktól. A levelekből szinte egyhangúan az a jogos aggodalom csendül ki, hogy mit csinálnának a hazatérni kívánók és főleg miből tudnának megélni, ha hazatérnének a jelenlegi viszonyok közé.
  A sok levél közül az egyikből idézünk néhány sort:   „…Az emberek általában nem merik hazahívni hozzátartozóikat, mert nem tudnak nekik megélhetést nyújtani. Nem tudom, mit csinálna itthon a sok öreg, aki nem kapna vissza vagyonából semmit, hogy miből élne?  Öregségi segély nincs. Legfeljebb az Oti (Országos Társadalombiztosító Intézet, A.Gy.) tagok kapnának csekély járadékot…”

***   

A kialakult közvélemény szerint kitelepített honfitársaink 95 százaléka még nem tartja elérkezettnek az időt a hazatérésre.

***  

Sikerült-e az átállítás?

 A budapesti kormány egyik tagja cikket irt külföldi lapba, azon alkalomból, hogy az ország öt évvel ezelőtt „felszabadult”.
  Az írás megállapítja többek között, hogy Magyarországon megsemmisült a földesurak osztálya és a tőkéseket kiszorították a gazdasági élet döntő területéről. A munkás most nem a tőkésnek dolgozik, s ez okból a munka nem kényszerű robot (?) többé, hanem a becsület és dicsőség ügye?!
  Megtudjuk a cikkből, hogy jelenleg az ország ipari munkásságának 94 százaléka dolgozik államosított üzemekben. A nagykereskedelem 100, a kiskereskedelem 30 százalékban lett eddig államosítva. A földterület 8 százaléka áll már állami és szövetkezeti (kolhoz) művelés alatt.
  Kifogásolja az írás az „éberség” hiányát. A burzsoá ideológia maradványai, amelyet az imperialista propaganda egyre táplál, megnehezítik a tömegek átállítását a szocialista munkamódszerekre és tovább éltetik a nacionalizmust. Majd szó szerint az alábbi mondatot olvashatjuk: „Mi látjuk ezeket a hibákat s gondoskodni fogunk róla, hogy kiküszöböljük őket”. Megkövetelik párttagjaiktól a bolsevik önkritikát is.
  El is hisszük, hogy nem könnyű a gazdasági, főleg azonban a lelki átállítás, amikor a lakosságnak több mint 90 százaléka a gyakorlatban azt tapasztalja, hogy helyzete állandóan rosszabbodik. Hiába kísérli meg valaki a mai otthoni helyzetet jobbnak feltüntetni a 10 év előttinél, amikor még a legosztályhűbb dolgozó is vásárlóértékben felét sem keresi meg régi bérének.

***  

Sok helyen túlbuzgók a versenyzők

A magyar földművelésügyi minisztérium jelentése szerint a vetések általában programszerűen folynak. Némely megyében azonban „előreszaladás” történt.
  Kifogásolja a jelentés, hogy sok helyen a kukoricán kívül már a kender és ricinus vetését is megkezdték. Ezen növények ugyanis meleget kívánnak, és ha megfáznak, egész tenyészidejük alatt rosszul fejlődnek, elcsenevészesednek. Erélyesen fel akarnak lépni az előreszaladások ellen.
  Az „előreszaladás” a lélek és szakértelem nélküli kollektív gazdálkodás egyik újabb jelensége.
 
  Forrás: retronom.hu

***  
 
   A hollandiai magyar követség Hágában az ottani városi múzeumban magyar filmet akart bemutatni, azonban a holland kormány megtagadta az engedélyt. A követség a „Szabóné” című népi demokratikus propaganda filmet tervezte levetíteni meghívott holland vendégeknek.
 
*** 
 
Május 1-jén Budapesten és az ország nagyobb városaiban, falvaiban nagyarányú felvonulások lesznek. Az üzemek és szervezetek megkapták a felvonulási utasításokat. 
 
 
 Forrás:  sarkadkeresztur.hu
 
*** 
 
Ifj. Marx József, volt budakeszi és Gröschl Teréz, volt békásmegyeri, jelenleg mindketten mittelschefflenzi (Mosbach körzet) lakosok április 29-én tartják esküvőjüket.
 
***
 
Id. Reich András (Petőfi u. 32.) Budakeszin március 28-án meghalt.
 
*** 
 
Reiss Antalné sz. Pruzsintzky (Fő u. 147.) Budakeszin március utolsó hetében meghalt.
 
***
 
Modrovits Béla mérnök (Erdő u. 98.) Budakeszin március 28-án meghalt.

lejegyezte Albrecht György, Karlsruhe, Németország

Kapcsolódó cikkeink:
Értesítő 1946 - 1. rész
Értesítő 1948 - 2. rész
Értesítő 1948 - 3. rész
Értesítő 1948 - 4. rész
Értesítő 1949 - 5. rész
Értesítő 1949 - 6. rész
Értesítő 1949 - 7. rész
Értesítő 1949 - 8. rész
Értesítő 1949 - 9. rész
Értesítő 1949 - 10. rész
Értesítő 1949 - 11. rész
Értesítő 1949 - 12. rész
Értesítő 1949 - 13. rész
Értesítő 1949 - 14. rész
Értesítő 1949 - 15. rész
Értesítő 1949 - 16. rész
Értesítő 1949 - 17. rész
Értesítő 1949 - 18. rész
Értesítő 1949 - 19. rész
Értesítő 1950 - 20. rész
Értesítő 1951 - 21. rész
Értesítő 1950. február - 22. rész
Értesítő 1950 - 23. rész
Értesítő 1950 - 24. rész
Értesítő 1950 - 25. rész
Értesítő 1950-26. rész 


Vissza