Pest megye > Közélet
Magyarországi Falumegújítási Díj

2017-10-09 11:52:01
592 olvasás

A belügyminiszternek a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozatával közösen, idén hetedszer meghirdetett pályázata „Átfogóan gondolkodni” mottóval ezúttal is az „Európai Falumegújítási Díj” követelményein alapul, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki.

A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe állítsák“, azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A kiírók a példák bemutatásával, az információk cseréjével javítani kívánják a falumegújítást végző községek eredményeit, a jó példákkal el kívánják érni, hogy a falumegújítás mozgalommá szerveződjön.

A magyarországi pályázatnak – a hazai falufejlesztési tevékenységek elismerése mellett – az is célja, hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen. A honi versengés mottója és követelményei alapvetően megegyeznek az európaival, hogy az adott szempontok szerinti legkiválóbb hazai település mutatkozhasson be a nemzetközi porondon.

A pályázat mottóját is az európai pályázat ihlette, ami németül „Weiter denken”. Ez egyszerre jelent továbbgondolást, tágasabb és távlati gondolkodást. Ezeket magyarul egy szóval leginkább a fenti mottó fedi le.
Tartalmilag azt a tényt kívánja hangsúlyozni, hogy a döntéseknek és beavatkozásoknak messze ható következményei vannak. Ráadásul a falu- és vidékfejlesztés olyan kihívásokkal szembesül, melyek sem szűkös térbeli határok között, sem pedig szűklátókörű megoldásokkal nem válaszolhatóak meg.

Jelzés kíván lenni, hogy ideje a változó valóság talajára állni és kezdeményező fejlesztőkként előremutató, fenntartható folyamatokat beindítani, innovatív, kreatív beavatkozásokkal. Egész konkrétan arról van szó, hogy meg kell szólítani mindazokat, akiknek településük, térségük fejlődéséhez közük van, vegyenek részt a helyi eseményekben, működjenek közre távlatos ötletek megfogalmazásában.
A mottóval nem utolsó sorban azokat a vidéki közösségeket is meg kívánjuk szólítani, akik együttműködési hálózatok kialakulásának szervezői, akik szomszédjaikkal településközi, térségi szövetségeket kötöttek.

További szempont a pályaművek elbírálása során, hogy a bemutatkozó települések fejlesztései feleljenek meg a Településfejlesztési füzetek különszámaként minden falunak eljuttatott “Irányelvek az európai falvak és vidéki térségek fenntartható fejlődéséért“ dokumentumban foglaltaknak.
(letölthető az alábbi cím utolsó oldaláról: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=301#!DocumentBrowse).

A pályázat benyújtása, elbírálása

Pályázatot egy település önkormányzata, vagy települések együttműködő társulása (max. 20.000 lakossal) nyújthat be. Amennyiben az adott település önkormányzata nem kíván pályázni, a pályázatot civil szervezetek is benyújthatják. A Magyarországi Falumegújítási Díj Pályázat korábbi kiírásainak győztesei önálló településként nem nyújthatnak be pályázatot.
A pályázatokat egy nyomtatott és egy DVD példányban kell a BM Önkormányzati Gazdasági Főosztályára benyújtani (1903 Budapest Pf. 314.). A borítékra kérjük ráírni: „Falumegújítási pályázat 2017”.

A pályázók sorrendjéről, besorolásáról a belügyminiszter által kinevezett, a tárca, a Miniszterelnökség, a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozata (MUT), az állami főépítészek, és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből álló szakértői bizottság dönt (ld. 6. oldal).
A legmagasabb pontszámot elérő települések esetében a bizottság helyszíni bejárást, konzultációt tart.
A pályázatok elbírálása ingyenes.

Határidők:

2017. október 15. A pályázatok beküldési határideje
2017. okt. 25 - dec. 11. A szakértői bizottság helyszíni bejárásai
2017. 51. hét A szakértői bizottság ülése, döntéshozatal
2018. február 16. A győztes pályázatának beküldési határideje
az Európai Falumegújítási Díj pályázatra
2018. tavasza A 2017. évi. Magyarországi Falumegújítási Díjak átadása, falumegújítási konferencia Nagypáliban (Zala megye)

A pályázattal benyújtandó dokumentumok

• A kitöltött pályázati formanyomtatvány: az 1. sz. melléklet elektronikus és papír alapon kitöltve.
A digitális változat WORD formátumú legyen, grafikák, képek nélkül, tömören fogalmazva. (Esetleg illusztrált, pdf formátumú változat csatolható, de csak kiegészítésképpen.)

• Igazolás: az illetékes állami főépítésztől a településfejlesztési koncepcióval és a településrendezés eszközeivel való ellátottságról (2. számú melléklet, melyet a bíráló bizottság szerez be.)

• Fotók: legalább 5 digitális fénykép emberekről, a tájról, építményekről, amelyek a későbbiek során a kiíró minisztérium és a MUT sajtótájékoztatói és publikációi részeként kerülhetnek felhasználásra. (A szöveges részeket WORD dokumentumként, a képeket legalább 300 dpi felbontással, képenként maximum 4 MB terjedelemmel.)

• Digitális plakát: „ilyen volt ilyen lett” típusú ábrázolások, fényképek, magyarázatok, grafikonok, tervek stb, amelyeknek el kell férniük 2 db – 90 cm széles és 120 cm magas – tablón, a jobb megértés érdekében. Amennyiben díjat nyernek, az átadó ünnepségen kinyomtatva, kiállítási céllal is be szeretnénk mutatni.

• Tervek, térképek: a településnek és környezetének 1:50.000, vagy 1:25.000 arányú topgráfiai térképe, településszerkezeti terve, légifelvételek vagy egyéb dokumentumok, melyek a jelenlegi és a tervezett területhasznosítást ábrázolják. Kérjük, ha lehet, ezeket is digitális formátumban nyújtsák be.

• További dokumentumok is csatolhatók, mint pl. tervek, kiadványok, újságcikkek, háttér információk, videofelvételek stb..

Kérjük, hogy a digitális formátumú munkarészeket – lehetőség szerint – egy DVD lemezre másolva összesítsék.

A pályázatok minősítési szempontjai

Általánosságban a fejlesztési folyamatokra vonatkozóan az kerül értékelésre, hogy a pályázó közösség miképpen reagált a fejlesztési folyamat megkezdésekor rögzített kiinduló helyzet erősségeire, gyengeségeire, a lehetőségekre és veszélyekre. Mind a konkrét beavatkozások minőségét és tartalmát, mind a választott tervezési és megvalósítási módszerek hatékonyságát figyelembe kívánjuk venni a bírálat során.

Jogosultsági feltételek (ezek hiánya kizáró körülmény)
A fejlesztés tervszerűsége: megfelelő minőségű településfejlesztési koncepció, a jogszabályoknak megfelelően készült, hatályos településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat.

I.) Programok és projektek (szempontonként 10-10 pont)
Az alábbi tématerületek jelentősége településenként változó, amik ráadásul átfedhetik, kiegészíthetik, erősíthetik, feltételezhetik egymást. Kérjük ezért, hogy az egyes beavatkozások helyi indokoltságát és eredményeit is mutassák be.
1. Környezetbarát, az adottságoknak megfelelő mezőgazdaság és erdőgazdálkodás erősítése
2. Felelősségteljes és környezetbarát erőforrás-gazdálkodás, megújuló nyersanyagok felhasználása
3. Helyi ellátási és foglalkoztatási lehetőségek megtartása és újak teremtése
4. A megőrzésre érdemes régi épületállomány felújítása, új, jó minőségű épületek építése
5. Korszerű szociális intézmények, a társadalmi-kulturális élet lehetőségeinek megteremtése
6. A helyi lakosság identitás- és öntudatának erősítése
7. A lakosság képességeinek és motivációinak fejlesztése a közösségi elkötelezettségük fejlesztése érdekében
8. Valamennyi korosztály, nemzetiség és kisebbség, mindkét nem esélyegyenlőségének támogatása gazdasági, társadalmi és kulturális vonatkozásban

II.) Irányultság és stratégia (szempontonként 5-5 pont)
1. Célirányosság
2. Komplexitás
3. Fenntarthatóság

III.) Módszerek (szempontonként 5-5 pont)
1. Kommunikációs folyamatok biztosítása a lakosság, képviselőik és az igazgatás között
2. Saját kezdeményezések és lakossági részvétel
3. Hálózatok, településközi kapcsolatok kezdeményezése, igénybevétele
4. A tervezés, tanácsadás, projektmenedzsment módszerei

IV. Mottónak való megfelelés

Díjak

A pályázatok az alábbi díjazásban részesülhetnek:
1. A nyertes pályázó „A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezése a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért – 2017.” elnevezésű elismerésben részesül, továbbá nevezésre kerül az „Európai Falumegújítási Díj – 2018.” pályázatra, a meghirdetők fedezik a nevezési díjat. A győztes jogot szerez, hogy helyszíne lehessen a 2018. évi díjátadó ünnepségnek és falumegújítási konferenciának. Az I. helyezés nem megosztható.
2. Több pályázat is elnyerheti a második helyezést, amely során a pályázók a „Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért – 2017.” elnevezésű elismerésben részesülnek.
3. A következő kategóriában díjat kapnak „A falumegújítás több területén elért kiemelkedő teljesítményért – 2017.”.
4. Minden pályázatot benyújtó elismerésben részesül.

Az országos díjak nem jelentenek közvetlen pénzbeli juttatást, hanem emléktárgyak, oklevelek kerülnek átadásra. (A nyertesek listáját – az értékelést követően – a Belügyminisztérium, a MUT honlapján lehet megtekinteni, illetve megjelenik az Önkormányzati Hírlevélben.)

További információk:

BM részéről: Madaras Attila, szakmai főtanácsadó
Tel.: 1-441-1788
Mob.: 20-9377791
E-mail: attila.madaras@bm.gov.hu

A Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozata részéről: dr. Ónodi Gábor elnök
Tel.: 28-522-012
Mob.: 30-2921553
Fax: 28-415-383
E-mail: onodi.gabor@kti.szie.hu

A Magyarországi Falumegújítási Díjra benyújtott pályázatok elbírálására kinevezett
szakértői bizottság összetétele

elnök: Madaras Attila (Belügyminisztérium)
tagok: Hajagos-Tóth Zsóka (Miniszterelnökség), Számadó Róza (Belügyminisztérium), Gombos Márk (Miniszterelnökség), Keresztes Sándor (ny. állami főépítész), Krizsán András, (Magyar Építőművészek Szövetsége), dr. Ónodi Gábor (MUT Falutagozat), Jambrik Imre (főépítész, Hajdú-Bihar megye) és Lukáts István (főépítész, Baranya megye)

forrás: Pest Megye Önkormányzata

Nyomtatás :: Bezárás